සමනල කපාටය

  • Butterfly valve

    සමනල කපාටය

    ප්ලාස්ටික් සමනළ කපාටය සැහැල්ලු බර, ශක්තිමත් විඛාදන ප්රතිරෝධය, පිරිසිදු ජලය සහ අමු පානීය ජල නල පද්ධතිය, ජලාපවහන සහ අපද්රව්ය නල පද්ධතිය, ලුණු ජලය සහ මුහුදු ජල නල පද්ධතිය, අම්ල සහ ක්ෂාර සහ රසායනික ද්රාවණ පද්ධතිය සහ අනෙකුත් කර්මාන්ත වැනි බොහෝ ක්ෂේත්රවල භාවිතා වේ. , ගුණාත්මකභාවය බහුතර පරිශීලකයින් විසින් හඳුනාගෙන ඇත.

    ප්රමාණය: 2″, 2-1; 2″, 3″, 4″, 6″;