චෙක් කපාටය

 • කපාට X9501 පරීක්ෂා කරන්න

  කපාට X9501 පරීක්ෂා කරන්න

  චෙක් කපාටය යනු විවෘත කිරීමේ සහ වසා දැමීමේ කොටස් වෘත්තාකාර තැටි වන අතර මාධ්‍යයේ පසුපස ප්‍රවාහය අවහිර කිරීමට ක්‍රියා උත්පාදනය කිරීම සඳහා එහි බර සහ මධ්‍යම පීඩනය මත රඳා පවතින කපාටයකි.
  ප්රමාණය: 1";1-1/2″;2″;
  කේතය: X9501
  විස්තරය: කපාට පරීක්ෂා කරන්න